1) Finalitat i abast

L’objectiu d’aquestes condicions és regular la relació entre la Sra. JANNA PLANDOLIT CASALS i vostè (d’ara endavant el Client), relatius a totes les transaccions realitzades a través del Lloc Web: www.nunatakksworld.com (d’ara endavant la “Web”), domini titularitat de la Sra. JANNA PLANDOLIT CASALS amb domicili a l’efecte de notificacions al c/ Vallseca 138 L1, 08195 Sant Cugat del Vallès, Barcelona (Espanya).

Per a qualsevol consulta, pot posar-se en contacte amb nosaltres a través del següent correu electrònic: info@nunatakksworld.com

La contractació on-line dels productes i/o serveis oferts per la Sra. JANNA PLANDOLIT CASALS a través d’aquesta “Web” estarà subjecta al que disposen aquests Termes i Condicions.

Sra. JANNA PLANDOLIT CASALS, a través de la web ven productes també per a nens d’entre 14 i 18 anys, però els ven a adults, que poden comprar amb targeta de crèdit o una altra forma de pagament permesa. Si ets menor d’edat, només pots adquirir els productes amb la participació d’un pare o tutor. La Sra. JANNA PLANDOLIT CASALS es reserva el dret de denegar la comanda, cancel·lar comptes, eliminar continguts o cancel·lar comandes a la seva exclusiva discreció.

2) Acceptació i justificant d’acceptació

L’adquisició dels productes i/o serveis s’ha de realitzar mitjançant l’activació del botó PAY que apareix a la part inferior de la sol·licitud de compra, i expressa l’acceptació total de tots i cadascun dels Termes i Condicions tal com es mostra a la pàgina “Web” abans de l’adquisició dels productes, sense l’aplicació de les novetats que es puguin produir en les clàusules dels Termes i Condicions posteriorment.

Des del moment de l’acceptació, l’usuari adquireix la condició de Client descrita en aquests Termes i Condicions. Qualsevol producte o servei ofert posteriorment per la Sra. JANNA PLANDOLIT CASALS ha de ser objecte d’un nou contracte.

Si el Client desitja llegir encara més els Termes i Condicions, pot imprimir en paper o guardar el document en format electrònic.

La Sra. JANNA PLANDOLIT CASALS enviarà al Client, un cop acceptats expressament aquests Termes i Condicions, justificació del contracte realitzat, amb tots els seus termes, a través de correu electrònic abans de les 24 hores següents a la compra.

3) Preus, Forma de Pagament, Lliurament i Desistiment

3.1 Preus

Els preus aplicables a cada producte i/o servei són els indicats a la pàgina “Web” en la data de la comanda incloent, si escau, tots ells IVA (Impost sobre el Valor Afegit).

Les ofertes estaran degudament marcades i identificades com a tals, indicant convenientment el preu anterior i el preu de l’oferta.

La Sra. JANNA PLANDOLIT CASALS es reserva el dret d’efectuar la “Web”, en qualsevol moment i sense previ avís, les modificacions que consideri oportunes, poder actualitzar els productes i serveis diàriament en funció del mercat.

El preu del producte no inclou les despeses d’enviament. Aquestes despeses aniran a càrrec del Client i s’afegiran a l’import total dels productes seleccionats. El cost del servei de lliurament contractat vindrà determinat per les condicions i modalitat d’aquest servei seleccionat. El Client serà degudament informat amb antelació d’aquestes despeses, que també es desglossaran abans de la finalització del procés de contractació.

En enviaments realitzats a països fora de la Unió Europea, la Sra. JANNA PLANDOLIT CASALS no assumirà les despeses corresponents als impostos i drets duaners de cada país.

3.2 Forma de pagament

El Client podrà pagar la seva comanda per Visa, Visa Electron, Mastercard.

En el cas que el TPV (Terminal Punt de Venda) informi de la denegació de la targeta, la comanda quedarà automàticament cancel·lada, informant al Client per correu electrònic de la cancel·lació.

Per als pagaments efectuats amb targetes emeses fora d’Espanya, és necessari que el banc emissor estigui cobert pel Protocol de Seguretat de Comerç Electrònic Segur (CES). No s’acceptaran pagaments amb targetes que no compleixin aquest requisit.

El justificant de compra que rebràs per correu electrònic un cop confirmada la compra substitueix una factura a efectes fiscals i la garantia del fabricant. No obstant això, pot sol·licitar una factura en el procés de compra, indicant el seu NIF, nom i cognoms o nom comercial, adreça de facturació. Un cop finalitzada la compra, s’enviarà una factura electrònica a la seva adreça de correu electrònic.

La compra realitzada amb targeta de crèdit es realitza amb total seguretat. El nostre servidor utilitza tecnologia d’encriptació SSL i tota l’operació de recollida es realitza en plataformes segures. Garantir així la privacitat i confidencialitat de les dades facilitades.

La tecnologia d’encriptació SSL (Secure Socket Layer) permet transmetre de forma segura totes les dades personals sol·licitades en una transacció, com ara nom, adreça o número de targeta de crèdit. L’encriptació és l’encriptació de dades de tal manera que només els involucrats en una transacció poden interpretar-lo. L’encriptació impedeix que els estrangers interceptin transaccions i puguin conèixer el seu contingut.

3.3 Lliurament i retirada

Els lliuraments s’envien a l’adreça de lliurament indicada pel Client, en un termini màxim de 3 a 15 dies per als lliuraments a la Península Ibèrica i en un termini màxim de 30 dies per a enviaments internacionals, Illes Balears, Canàries, Ceuta i Melilla. En cas de no tenir estoc La Sra. JANNA PLANDOLIT CASALS informarà degudament al Client d’aquest punt al més aviat possible.

Els productes d’aquest lloc web s’enviaran a tots els països. No hi ha exclusió geogràfica.

En qualsevol cas, si el Client no rep la comanda en el termini màxim legal de 30 dies des del contracte, pot posar-se en contacte amb la Sra. JANNA PLANDOLIT CASALS per correu electrònic: info@nunatakksworld.com

El Client disposarà d’un termini de quinze dies naturals des de la recepció de la comanda, o des de la celebració del contracte en el cas de serveis o subministrament de continguts digitals que no es prestin en un suport material, per resoldre el contracte.

La Sra. JANNA PLANDOLIT CASALS garanteix al Client la possibilitat de cancel·lar la seva comanda en qualsevol moment i sense cap cost sempre que la cancel·lació es comuniqui abans que la comanda s’hagi posat a disposició del transportista per al seu enviament. En cas contrari, haurà d’esperar a rebre la comanda per exercir el dret de desistiment.

El dret de desistiment no es procedirà en els següents supòsits, així com en la resta d’excepcions previstes en l’article 103 de la Llei 3/2014:

– En el cas de la prestació de serveis, un cop finalitzat el servei per la Sra. JANNA PLANDOLIT CASALS, quan s’hagi iniciat l’execució, amb el previ consentiment exprés del Client i amb el reconeixement per la seva part que és conscient que, un cop executat completament el contracte per part de la Sra. JANNA PLANDOLIT CASALS, haurà perdut el seu dret de desistiment.

– En el subministrament de mercaderies realitzades segons les especificacions del Client o clarament personalitzades.

– En el cas d’enregistraments sonors o vídeos segellats o programes informàtics segellats que hagin estat desprecintats pel Client després del lliurament.

– En el cas de premsa diària, publicacions periòdiques o revistes, a excepció dels contractes de subscripció per al subministrament d’aquestes publicacions.

– En el cas de continguts digitals (llibres electrònics, pel·lícules, etc.) que no es facilitin en un suport material quan el Client hagi començat a descarregar-lo. En aquest cas, l’inici d’aquesta descàrrega suposarà per al Client la pèrdua del dret de desistiment.

Per exercir el dret de  desistiment ,haurà de notificar-nos per correu electrònic: info@nunatakksworld.com, o a l’adreça: c / Vallseca 138 L1, 08195 Sant Cugat del Vallès, Barcelona (Espanya),la seva decisió de desistir del contracte a través d’una declaració inequívoca (per exemple, una carta enviada per correu postal o correu electrònic.

En ambdós casos, Dª. JANNA PLANDOLIT CASALS l’informarà sense demora sobre un mitjà durador del reconeixement de la recepció d’aquesta retirada.

En cas de desistiment per la seva part, li reemborsarem tots els pagaments rebuts de vostè excloent les despeses d’enviament si la comanda ha estat lliurada al transportista sense cap retard indegut i, en tot cas, no més tard de 14 dies naturals des de la data en què se’ns informa de la seva decisió de desistir d’aquest contracte. Procedirem a realitzar aquest reemborsament utilitzant els mateixos mitjans de pagament utilitzats per vostè per a la transacció inicial, llevat que vostè hagi proporcionat expressament el contrari; en qualsevol cas, no incorrerà en cap despesa com a conseqüència de la devolució.

En tot cas, en el cas que el Client hagi seleccionat expressament un mètode de lliurament diferent de la modalitat menys costosa de lliurament ordinari, la Sra. JANNA PLANDOLIT CASALS no reemborsarà els costos addicionals que se’n derivin.

La comanda retornada s’ha de lliurar juntament amb l’albarà de lliurament i, si escau, una factura emesa a la Sra. JANNA PLANDOLIT CASALS. El Client podrà retornar qualsevol article adquirit sempre que els productes conservin el seu embalatge original i els manuals, accessoris o regals promocionals inclosos en el seu cas. El Client només serà responsable de la disminució del valor dels béns resultant d’una manipulació dels mateixos diferent de la necessària per establir la seva naturalesa, les seves característiques o el seu funcionament.

Si un producte diferent del sol·licitat pel client és lliurat pel nostre error, se li lliurarà el producte correcte, recollint el primer, sense cap càrrec addicional al Client. En cas de no disposar del producte correcte, es reemborsarà l’import total de la compra.

Si un producte ha arribat al client trencat, danyat o en mal estat, la Sra. JANNA PLANDOLIT CASALS serà l’encarregada de recollir-la al seu domicili sempre que els productes conservin el seu embalatge original i els manuals, accessoris o regals promocionals inclosos en el seu cas i substituir-lo per un altre en bon estat, sense càrrecs addicionals. En cas de no disposar del producte correcte, es reemborsarà l’import total de la compra.

4) Llengua

L’idioma en què es va signar el contracte entre la Sra. JANNA PLANDOLIT CASALS i el Client és espanyol o en l’idioma oficial de la Comunitat Autònoma on té el seu domicili social.

5) Responsabilitats del client

El Client reconeix conèixer les dades i característiques dels productes segons la informació facilitada en el lloc web.

Per tant, declara el següent:

El Client es compromet a fer un ús lícit dels Serveis, sense contravenir la legislació vigent, ni perjudicar els drets i interessos de tercers.

El Client garanteix la veracitat i exactitud de les dades facilitades en emplenar els formularis de contractació, evitant la causa de danys i perjudicis a la Sra. JANNA PLANDOLIT CASLS producte de la incorrecció de la mateixa.

L’incompliment de qualsevol d’aquestes Condicions pot donar lloc a la retirada o cancel·lació dels Serveis per part de la Sra. JANNA PLANDOLIT CASALS sense previ avís al Client i sense que això doni dret a cap indemnització.

6) Serveis postvenda

Per a qualsevol consulta, incidència, queixa o reclamació després de l’adquisició dels productes o serveis, pot posar-se en contacte amb nosaltres a través del correu electrònic:info@nunatakksworld.com

7) Propietat Industrial i Intel·lectual

Els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre les obres, marques, logotips, i qualsevol altre susceptible de protecció, continguts a la pàgina “Web” corresponen exclusivament a Dª. JANNA PLANDOLIT CASALS (o tercers llicenciadors), que és responsable de l’exercici exclusiu dels drets d’explotació dels mateixos de qualsevol manera i, en particular, a tall d’exemple i no limitació, els drets de reproducció, còpia, distribució, transformació, comercialització i comunicació pública. La reproducció, distribució, comercialització o transformació no autoritzada d’aquestes obres, marques, logotips, etc. constitueix una infracció dels drets de propietat intel·lectual i industrial de la Sra. JANNA PLANDOLIT CASALS o el titular dels mateixos, i podrà donar lloc a l’exercici de les accions judicials o extrajudicials que els puguin correspondre en l’exercici dels seus drets.

Mitjançant l’acceptació d’aquests Termes i Condicions, el Client es compromet a respectar els drets de Propietat Industrial i Intel·lectual titularitat de la Sra. JANNA PLANDOLIT CASALS i tercers.

8) Jurisdicció i legislació aplicable

En el cas que sorgeixi qualsevol conflicte o discrepància en la interpretació o aplicació d’aquestes condicions contractuals, els Jutjats i Tribunals que, si escau, escoltaran l’assumpte, seran els previstos per la normativa legal aplicable sobre jurisdicció competent, en la qual s’assisteixi el lloc de compliment de l’obligació o el domicili del comprador, en el cas dels consumidors finals.

Tot això sense perjudici de la facultat del Client d’acudir a la Junta Arbitral de Consum de la seva demarcació.

En el cas que es menti una venda realitzada per una empresa, ambdues parts se sotmeten, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, als Jutjats i Tribunals de Barcelona (Espanya).

9) Resolució de litigis en línia

De conformitat amb el Reglament (UE) 524/2013 del Parlament Europeu i delConsell, de 21 de maig de2013, posem a disposició del client el següent enllaç que permet l’accés a la plataforma de resolució de litigis en línia de la Unió Europea: https://ec.europa.eu/consumers/odr/